Privacyverklaring

Sportvereniging Oda Knijpe Combinatie, hierna ook te noemen Sportvereniging OKC , is gevestigd in De Knipe. Sportvereniging OKC verwerkt voor de uitvoering van haar taken en diensten een veelheid van persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk om deze persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en moeten daarbij voldoen aan de wettelijke privacyregelgeving.

Sportvereniging OKC hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Sportvereniging OKC persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers, sponsoren, donateurs en andere personen waarmee Sportvereniging OKC een relatie heeft.

Contactgegevens vereniging:
Sportvereniging OKC
Postadres: Houtbaas 11, 8456 HW De Knipe
E-mail: info@svokc.nl
Website: www.svokc.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
We verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Lidnummer
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adres, postcode en woonplaats
• Eventueel afwijkend factuuradres
• (Mobiel) telefoonnummer
• E-mailadres
• Bedrag en samenstelling van jouw contributie
• Bankrekeningnummer en betaalwijze
• Groep of team waarin je deelneemt, traint en/of speelt
• Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van ouders en/of wettelijke
vertegenwoordigers
• Bedrijfsnaam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer van sponsoren

Daarnaast kunnen wij van onze vrijwilligers, trainers of leiding nog de volgende gegevens vastleggen:
• Verklaring omtrent gedrag
• Licenties en bevoegdheden voor het geven van lessen en trainingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
In het kader van de activiteiten die Sportvereniging OKC uitvoert, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• het maken en indelen van lesgroepen en/of teams
• het informeren over les- en/of trainingstijden
• het verwerken en afhandelen (innen) van jouw contributiebetaling
• het informeren over groeps- en teamindelingen, competitie-indelingen en wijzigingen
• het versturen van nieuwsbrieven of andere specifieke informatie
• het eventueel uitbetalen van een (vrijwilligers)vergoeding of onkosten.
• het verwerken van sponsorovereenkomsten en het innen van sponsorbedragen
• het verwerken en innen van vrijwillige bijdragen (donateurs)
• het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Als het lidmaatschap of de overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende maximaal de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
We gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
We nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar iemand (bijvoorbeeld een medewerker van onze vereniging) tussen zit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Sportvereniging OKC heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van minderjarigen, zonder dat daarvoor uitdrukkelijk toestemming is van ouders of voogd. Wanneer je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons email- of postadres, dan verwijderen wij deze informatie.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sportvereniging OKC. Bovendien heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek of bezwaar sturen naar ons email- of postadres.
Om misbruik tegen te gaan kunnen wij jou vragen om je te laten identificeren.
Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek of bezwaar. Als dit het geval is zullen we dit gemotiveerd laten weten.

Beveiliging persoonsgegevens
Sportvereniging OKC treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wanneer je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur. Zie voor de contactgegevens de website van onze vereniging.

Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Sportvereniging OKC. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
Wij passen ons privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website van Sportvereniging OKC zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen.

Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als lid? Neem dan in ieder geval contact met iemand van het bestuur. Zie voor de contactgegevens de website van onze vereniging.

Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, o.a. via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl